Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met MyDish B.V. gevestigd te De Meern, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80229603 (“MyDish”).

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door een ieder (“Gebruiker”) van de applicatie die MyDish heeft ontwikkeld en beschikbaar stelt, waarmee via de MyDish-website horecaklanten (de “Horecaklant”) van een aangesloten horecazaak (de “Horecazaak”) bestellingen kunnen doen en afrekenen (het “MyDish-platform).

1.3 Door gebruik te maken van het MyDish-platform, accepteert de Gebruiker de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een gebruiker dit niet wil, dient hij/zij geen gebruik te maken van het MyDish-platform.

2. Gebruik

2.1 MyDish bemiddelt niet bij het tot stand komen van enige overeenkomst tussen de Horecaklant en de Horecazaak. Door een bestelling te plaatsen sluit de Horecaklant zelf en rechtstreeks een overeenkomst met de Horecazaak. MyDish is geen partij bij deze overeenkomst, MyDish stelt uitsluitend het MyDish-platform ter beschikking om de Horecaklant en de Horecazaak eenvoudig met elkaar te laten communiceren en af te rekenen.

2.2 Gebruik van het MyDish-platform is volledig voor eigen risico van de Gebruiker.

2.3 MyDish is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige bestelling, daaronder begrepen informatie over producten en/of diensten waaronder informatie over ingrediënten, allergenen, voedingswaarde en andere informatie aangaande bestelde producten.

2.4 Door een bestelling via het MyDish-platform te plaatsen, accepteert de Horecaklant de betalingsverplichting aan de Horecazaak bij wie de bestelling is geplaatst. Het is de Horecaklant verboden de Horecazaak te verlaten voordat de bestellingen zijn afgerekend.

2.5 De Gebruiker mag via het MyDish-platform uitsluitend bestellingen of verzoeken doorgeven in eigen naam en bestemd voor personen aan de eigen tafel.

2.6 De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle bestellingen die via zijn of haar account worden verricht, zal dit account uitsluitend zelf en voor eigen gebruik gebruiken en zal dit account niet ter beschikking stellen aan derden.

2.7 Het is de Horecazaak en de Horecaklant uitdrukkelijk verboden:

a. Het MyDish-platform te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is (horeca-verkopen).

b. Het MyDish-platform te gebruiken voor verboden of onrechtmatige activiteiten.

c. Het MyDish-platform te gebruiken op enige wijze die schadelijk is of kan zijn voor MyDish of de reputatie van MyDish.

d. Frauduleuze of nepbestellingen te plaatsen.

e. Enige persoonsgegevens op het MyDish-platform in te voeren anders dan de eigen persoonsgegevens.

2.8 MyDish is gerechtigd om inhoudelijke informatie, product-placement of andersoortige reclame toe te voegen aan het MyDish-platform.

3. Betaling en eventuele klachten

3.1 De Horecaklant is verantwoordelijk voor betaling van bestelde zaken aan de Horecazaak, niet MyDish.

3.2 Indien de Horecaklant kan bewijzen dat door de Horecazaak geleverde producten niet in alle redelijkheid voldoen aan wat de Horecaklant mocht verwachten, dan biedt MyDish de mogelijkheid het door de Horecaklant betaalde bedrag terug te betalen. Deze bepaling is alleen van toepassing indien de bestelling is gedaan en afgerekend via het MyDish-platform. De Horecazaak verplicht zich de kosten van MyDish ter zake te vergoeden. Klachten kunnen door de Horecaklant bij MyDish worden gemeld via mailadres info@mydish.nl of bel 030 200 67 60.

4. Aansprakelijkheid

4.1 MyDish is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de dienstverlening van de Horecazaak. 

4.2 MyDish is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het onjuist of juist gebruik of het functioneren van het MyDish-platform.

4.3 De Horecazaak is gehouden MyDish schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen MyDish instellen ter zake van schade ontstaan door of met direct of indirect gebruik van het MyDish-platform.

4.4 MyDish pleegt regelmatig onderhoud aan het door haar ontwikkelde platform. Gedurende het onderhoud kan het zijn dat het platform niet door de Gebruiker te benaderen is. Hieraan kan geen enkel recht op schadevergoeding worden ontleend.

5. Privacy

7.1 Door MyDish opgevraagde persoons- en/of bedrijfsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn afgegeven en nimmer aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Horecazaak of de Horecaklant.

7.2 Door gebruik te maken van het MyDish-platform geeft de Gebruiker toestemming aan MyDish om de door de Gebruiker ingevoerde persoons- en andere gegevens te verwerken.

MyDish zal deze gegevens verwijderen zodra de wettelijke bewaartermijn voor administraties is verstreken.

6. Slotbepalingen

6.1 Op enige rechtsverhouding tussen MyDish en de Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Uitsluitend de rechtbank Midden-Nederland is bevoegd van geschillen kennis te nemen.