Privacybeleid MyDish

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de MyDish B.V. verwerkt, verkregen van of via haar partners of andere contractpartijen.

MyDish respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers van haar platform, van haar partners en van andere contractpartijen. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante privacywetgeving.

In het Privacybeleid staan bepalingen waarin u wordt geïnformeerd over de wijze waarop MyDish met uw persoonsgegevens omgaat, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MyDish B.V.

Adres: Rijnzathe 9, 3454 PV De Meern
Telefoonnummer: 030 200 67 60
E-mailadres: info@mydish.nl
KvK-nummer: 80229603

2. Gebruik

2.1 Afhankelijk van de vraag of persoonsgegevens in het kader van een samenwerking of om andere redenen aan ons worden verstrekt, kan MyDish de volgende persoonsgegevens verwerken:
a. Contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
b. Geboortedata;
c. IP-adressen;
d. Bankrekeningnummers;

2.2 MyDish verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Contactgegevens, geboortedata, bankrekeningnummer, IP-adressen, worden gebruikt voor de toegankelijkheid en functionaliteit van het MyDish-platform en communicatie met de partners;
b. Contactgegevens worden ook op onze website mydish.nl en via onze social media accounts gebruikt bij het verschaffen van informatie over diensten en activiteiten van MyDish;
c. Naam, adres en e-mailadres worden aan derden verstrekt die instrumenteel zijn bij het functioneren van het MyDish-platform;

2.3 In geen geval zal MyDish persoonsgegevens om commerciële doeleinden ter beschikking stellen aan derden.

3. Juridische grondslagen voor de verwerking van de persoonsgegevens

3.1 In het kader van de functionaliteit van het MyDish-platform is de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk.
3.2 De verwerking van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de doelstelling van MyDish.
3.3 Tot slot verwerken wij persoonsgegevens indien daarvoor een wettelijke verplichting bestaat, bijvoorbeeld in verband met de administratieverplichting.

 4. Verwerkersovereenkomsten

Met de bedrijven of organisaties die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken, sluit MyDish verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als binnen MyDish zelf. MyDish blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 5. Bewaartermijn

MyDish bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de effectiviteit van het MyDish-platform. Wordt een samenwerking beëindigd, dan worden de persoonsgegevens maximaal 12 maanden na de beëindiging van de samenwerking bewaard. Persoonsgegevens die deel uitmaken van de financiële administratie worden bewaard gedurende de termijn van de wettelijke bewaarplicht.

 6. Beveiliging

MyDish neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze privacy contactpersoon via info@mydish.nl, of via onderstaande adresgegevens.

7. Inzage, bezwaar, correctie

Indien u partner van MyDish bent of bent geweest, of indien om andere redenen uw persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt, dan heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens. De hierboven omschreven rechten kunt u uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan:

MyDish B.V.
T.a.v. de directie
Rijnzathe 9
3454 PV De Meern

Dit verzoek kunt u ook per e-mail richten aan info@mydish.nl.

8. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website www.mydish.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om het Privacybeleid regelmatig te bekijken.